Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Email Drukuj PDF

Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoły  Podstawowej

im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. z 2018 r. poz. 996)) oraz Statutu Szkoły.

 

§ 2

1.   Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2.   Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

Rozdział II

Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej

§ 3

Podstawowym zadaniem Rady Pedagogicznej jest planowanie i analizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

§ 4

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej  w szczególności należy:

1)    podejmowanie uchwały w sprawie regulaminu Rady Pedagogicznej,  zatwierdzanie planów pracy szkoły,

2)    podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)    podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

4)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów ,

6)    zatwierdzanie wniosków komisji lub zespołów powołanych przez Radę Pedagogiczną,

7)    uchwalanie programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły lub placówki,

8)    inne kompetencje stanowiące wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, a w szczególności ustawy Prawo oświatowe.

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)    organizację pracy szkoły (arkusz organizacji szkoły), w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych (lekcyjnych i pozalekcyjnych),

2)    projekt planu finansowego szkoły,

3)    wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)    propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)    kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole,

6)     przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,

7)    ustalony przez dyrektora szkoły szkolny zestaw programów nauczania,

8)    wniosek o  indywidualny program nauczania lub tok nauki,

9)    ustalony przez dyrektora szkoły zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych  obowiązujących  w danym roku szkolnym,

10)   propozycję dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym,

11)   regulamin wskaźników oceny pracy dyrektora,

12)   przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły,

13)   inne kompetencje opiniujące wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, a w szczególności ustawy prawo oświatowe.

 

§ 6

Ponadto Rada Pedagogiczna:

1)     rozpatruje skierowane do niej wnioski, dotyczące w szczególności organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

2)     rozpatruje skierowane do niej wnioski Rady Rodziców, dotyczące wszystkich spraw szkoły,

3)     rozpatruje skierowane do niej wnioski i opinie Samorządu Szkolnego dotyczące wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji podstawowych praw ucznia,

4)     podejmuje opinię o pracy dyrektora szkoły w związku z jego oceną pracy,

5)     Ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolny zestaw programów wychowania i nauczania i szkolny zestaw podręczników.

6)     Może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi w danej szkole ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7)     Może wyrazić  zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności.

8)     W wyjątkowych przypadkach może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

9)     Może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10) zapoznaje się z:

a)  programem wizytacji przedstawionym przez osobę prowadzącą wizytację,

b)  wynikami wizytacji oraz propozycją wniosków i zaleceń powizytacyjnych,

c)   planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny,

d)  informacją o realizacji planu nadzoru.

11) inne sprawy wynikające z aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, a w szczególności ustawy prawo oświatowe.

§ 7

1)     Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły albo jego zmiany.

2)     Projekt statutu szkoły, o którym mowa w ust. 1 przygotowuje zespół Rady Pedagogicznej.

3)     Zespół, o którym mowa w ust. 2 powołuje  Rada Pedagogiczna

§ 8

1)     Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do:

a)     organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

b)     dyrektora szkoły o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole.

2)     Rada Pedagogiczna wyłania  przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.

 

Rozdział III

Ogólne zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 9

1)     Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

2)     2 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

§ 10

1)     W zebraniach Rady Pedagogicznej może brać udział przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz przedstawiciel organu prowadzącego szkołę.

2)     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3)     Osoby, o których mowa w ust. 1-2 uczestniczą w tej części zebrania Rady Pedagogicznej, która dotyczy ich zakresu spraw.

4)     Osoby zaproszone, nie będące członkami Rady Pedagogicznej, nie biorą udziału w głosowaniach.

5)     W części zebrania Rady Pedagogicznej, w której rozpatrywane są wnioski o skreślenie z listy uczniów, mogą uczestniczyć za zgodą Rady Pedagogicznej rodzice lub prawni opiekunowie uczniów, których wnioski dotyczą. Przed podjęciem uchwały rodzice lub prawni opiekunowie uczniów z zebrania wychodzą .

§ 11

1)     Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.

2)     Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:

a)     przed rozpoczęciem roku szkolnego,

b)     w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,

c)     po zakończeniu pierwszego okresu oraz rocznych zajęć szkolnych w celu przedstawienia przez dyrektora szkoły ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,

d)   w miarę bieżących potrzeb.

3)     Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane również w trybie nadzwyczajnym na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą oraz z inicjatywy:

a)   przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

b)   organu prowadzącego szkołę,

c)   co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4)     Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym kierowane są w formie pisemnej do przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

5)     Wystąpienia o organizację zebrania Rady Pedagogicznej w trybie nadzwyczajnym powinny określać przyczynę zorganizowania zebrania oraz określać pożądany termin jego przeprowadzenia.

6)     Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi jej przewodniczący.

7)     W przypadku długotrwałej choroby dyrektora szkoły, funkcję przewodniczącego Rady Pedagogicznej pełni  członek Rady Pedagogicznej wskazany przez organ prowadzący.

8)     W przypadku nagłej choroby dyrektora szkoły w trakcie zebrania Rady Pedagogicznej zawiesza się  zebranie Rady i dokończenie zebrania przeprowadza się  w  terminie wyznaczonym przez  członka Rady Pedagogicznej  wskazanego przez organ prowadzący do pełnienia obowiązków na czas nieobecności dyrektora szkoły.

9)     Pod nieobecność dyrektora szkoły z powodu nagłej choroby, Rada Pedagogiczna nie podejmuje innych uchwał niż te, które zostały ujęte w propozycji porządku obrad, z wyjątkiem uchwały dotyczącej wystąpienia z wnioskiem o odwołanie dyrektora ze stanowiska, gdy dyrektor szkoły wyraźnie uniemożliwia Radzie Pedagogicznej podjęcie uchwały w tej sprawie.

10) Przewodniczący zawiadamia wszystkich członków rady o terminie i porządku posiedzenia rady w formie komunikatu wywieszanego na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele nieobecni w szkole w dniu wywieszenia komunikatu otrzymują zawiadomienia w formie wiadomości e-mail bądź telefonicznie.

11) W razie braku możliwości zawiadomienia nauczyciela, o którym mowa w ust. 12 zawiadomienie następuje w drodze listu poleconego wysyłanego na adres zamieszkania nauczyciela.

12) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 12 powinno zostać dokonane nie później niż na 7 dni roboczych przed posiedzeniem rady.

13) Nadzwyczajne zebranie Rady Pedagogicznej może być zorganizowane z co najmniej  dwudniowym wyprzedzeniem.

14) Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

Rozdział IV

Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej

§ 12

1)   Przewodniczący Rady Pedagogicznej w szczególności:

a)     opracowuje roczny plan pracy Rady Pedagogicznej,

b)     przygotowuje, zwołuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej,

c)     podpisuje uchwały Rady Pedagogicznej,

d)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

e)     monitoruje stopień realizacji podjętych uchwał przez Radę Pedagogiczną,

f)      informuje Radę Pedagogiczną o stopniu realizacji podjętych uchwał,

g)     podpisuje protokoły z zebrań Rady Pedagogicznej,

2)   Przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej przez przewodniczącego polega w szczególności na opracowaniu projektu porządku zebrania oraz zawiadomieniu członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania – z uwzględnieniem daty i godziny rozpoczęcia oraz o miejscu i proponowanym porządku zebrania.

§ 13

Prawa i obowiązki członka Rady Pedagogicznej:

1)     Członek Rady Pedagogicznej ma prawo do:

a) czynnego udziału w zebraniach Rady Pedagogicznej,

b) składania wniosków i projektów uchwał,

c)   udziału w pracach w stałych lub doraźnych komisjach lub zespołach powołanych przez Radę Pedagogiczną.

2) Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

a)     czynnego uczestnictwa w zebraniach Rady Pedagogicznej i jej komisjach lub zespołach, do których został powołany,

b)     nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c)     współtworzenia na zebraniach Rady Pedagogicznej atmosfery życzliwości i koleżeństwa,

d)     realizacji i przestrzegania uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej,

e)     składania sprawozdań z wykonania powierzonych zadań.

3)       W szczególnych przypadkach losowych członek Rady Pedagogicznej może być zwolniony z udziału w zebraniu, za zgodą dyrektora szkoły.

4)       Nieusprawiedliwienie obecności skutkować może zastosowaniem konsekwencji prawno-porządkowych ze strony dyrektora szkoły.

5)       Nieobecny członek Rady Pedagogicznej na zebraniu zobowiązany jest do zaznajomienia się z protokołem i uchwałami przyjętymi na zebraniu i potwierdzenia znajomości postanowień   własnoręcznym podpisem.

§ 14

1)     Porządek zebrania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

2)     Głosowanie w sprawie porządku zebrania odbywa się po otwarciu przez przewodniczącego zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności (quorum) .

3)     Bezpośrednio przed głosowaniem w sprawie porządku zebrania, członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku zebrania.

4)     Propozycje zmian w porządku zebrania może również złożyć przewodniczący.

5)     Propozycje zmian w porządku zebrania przewodniczący poddaje pod głosowanie Rady Pedagogicznej.

Rozdział V

Tryb podejmowania uchwał

§ 15

1)   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2)   Wnioski Rady Pedagogicznej przyjmowane są w drodze uchwał.

3)   Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów "za", która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów "przeciw". Pomija się głosy "wstrzymujące się".

4)   Negatywne głosowanie, czyli „przeciw” nie wymaga uzasadnienia ze strony głosującego członka Rady Pedagogicznej.

§ 16

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 17

1)     Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Pedagogicznej.

2)     W głosowaniu jawnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują przez podniesienie ręki.

 

§ 18

1)     W głosowaniu tajnym podejmowane są uchwały w sprawach personalnych lub na wniosek członka Rady Pedagogicznej, przyjęte w głosowaniu jawnym.

2)     Głosowanie tajne, o którym mowa w ust 1 w sprawach personalnych dotyczy mi.in.:

a)     powierzenia stanowiska dyrektora ustalonemu przez organ prowadzący kandydatowi, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub nie wyłonił konkurs kandydata,

b)     powierzenia funkcji kierowniczych w szkole przez dyrektora szkoły,

c)     występowanie do organu uprawnionego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,

d)     wyłonienie przedstawiciela do zespołu oceniającego celem rozpatrzenia:

- odwołania nauczyciela od ustalonej oceny pracy

- wniosku dyrektora, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły o ponowne ustalenie oceny pracy.

e)     wyłonienie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.

3) W głosowaniu tajnym członkowie Rady Pedagogicznej głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

4) Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady Pedagogicznej uczestniczących w zebraniu.

§ 19

1)     Rada Pedagogiczna przy wyborze swoich przedstawicieli do Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły przeprowadza głosowanie tajne.

2)     Na karcie do głosowania kandydaci umieszczeni są alfabetycznie.

3)     Przedstawicielami Rady Pedagogicznej zostają ci kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.

4)     W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów na miejscu uprawniającym do udziału w Komisji Konkursowej, zarządza się powtórne głosowanie, pomiędzy tymi kandydatami.

§ 20

1)   O wstrzymaniu wykonania uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2)   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

Rozdział VI

Dokumentowanie zebrań

§ 21

1)     Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół.

2)     Protokoły  z zebrania Rady Pedagogicznej są sporządzane w wersji elektronicznej

 

 

§ 22

1)     Protokolanta zebrania wybiera Rada Pedagogiczna spośród swoich członków.

2)     Rada Pedagogiczna może wybrać protokolanta stałego lub na okres roku szkolnego.

3)     Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej powinien zawierać:

a)    numer i datę zebrania,

b)   numery podjętych uchwał,

c)    stwierdzenie prawomocności posiedzenia, tzw. quorum,

d)   wykaz osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym (jeżeli takie w zebraniu uczestniczyły),

e)    zatwierdzony porządek zebrania,

f)     stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

g)    przebieg zebrania (streszczenie wystąpień i dyskusji),

h)   treść zgłoszonych wniosków,

i)     podjęte uchwały i wnioski,

j)     podpisy uczestniczących  i protokolanta.

 

§ 23

1)     Zebrania Rady Pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi,  uchwały również  cyframi arabskimi.

2)     Z zebrania rady sporządza się protokół i w terminie 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów Rady Pedagogicznej.

3)     Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 14 dni od daty jego sporządzenia i mają prawo zgłaszania przewodniczącemu uwag do treści protokołu oraz umieszczenia ich treści w przygotowanej w zwięzłej formie jako głos (stanowisko) odrębny w sprawie będącej przedmiotem obrad.

4)     Uwagi,  można zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia protokołu, mogą one dotyczyć wyłącznie własnych wypowiedzi osoby zgłaszającej takie zastrzeżenia.

5)     Niezgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu.

6)     Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.

7)     Prawo wglądu do protokołów zebrań Rady Pedagogicznej mają nauczyciele – członkowie rady pedagogicznej, upoważnieni pracownicy organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą i organu prowadzącego.

8)     Protokół na zebraniu Rady jest sporządzany roboczo- odręcznie, następnie protokolant sporządza formę elektroniczną którą umieszcza w księdze protokołów.

9)     Ze względu na potrzebę udostępniania księgi protokołów zebrań Rady zarówno jej członkom, organom nadzoru pedagogicznego i upoważnionym przedstawicielom związków zawodowych, zapisy protokołu powinny być przejrzyste i czytelne.

§ 24

1)     Uchwały Rady Pedagogicznej z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych stanowią dokument odrębny, który jest załącznikiem do protokołu z zebrania. W protokole jedynie się odnotowuje, że podjęto uchwałę w danej sprawie.

2)     Dyrektor szkoły prowadzi oddzielny rejestr uchwał Rady Pedagogicznej z zakresu nowelizacji dokumentów szkolnych.

 

 

 

 

§ 25

1)     Protokół z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej przyjmuje się na następnym zebraniu.

2)     Przyjęte przez Radę Pedagogiczną poprawki i uzupełnienia do protokołu z poprzedniego zebrania umieszcza się w protokole zebrania, na którym poprawki i uzupełnienia zostały przyjęte.

3)     Poprawki i uzupełnienia do protokołu umieszcza wyłącznie protokolant.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 26

1)     Rada Pedagogiczna po opracowaniu regulaminu działania przyjmuje go w drodze uchwały.

2)     Nowelizację regulaminu działania Rady Pedagogicznej wprowadza się aneksem w drodze uchwały.

3)     Nowelizacja regulaminu może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych zapisów.

4)     Jeżeli liczba zmian w regulaminie działania Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i przedkłada Radzie Pedagogicznej tekst jednolity.

5)     Rada Pedagogiczna wykonuje zadania Rady Szkoły.

 

§ 27

Regulamin działania Rady Pedagogicznej wchodzi w życie z dniem 13 marca 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

Barbara Pietryka

 

 

 

 

do końca roku szkolnego
Dzisiaj jest
Piątek
14 czerwca 2024
Imieniny obchodzą
Bazylid, Bazylis, Eliza, Justyn, Justyna, Ninogniew, Walerian, Waleriana
Do końca roku zostało
201 dni

Microsoft Teams

RODO

IODO w szkole: Kamil Kędzierski

email: iod@hyzne.pl

English Teaching

Realizujemy Projekt

MAGIC ENGLISH

w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polub nas na facebooku

CoolPolub nasSmile

Licznik odwiedzin

Odsłon : 473810

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone