SP w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej

Email Drukuj PDF

 

REGULAMIN

działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

im. Polskiego Czerwonego Krzyża

w Dylągówce

 

 

 

 

§1

 

1.      Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

 

2.      Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach dotyczących działalności szkoły.

 

§2

 

1.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej im. PCK w Dylągówce.

 

§3

 

1.      W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

 

§4

 

1.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

 

§5

 

1.      Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed  rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

2.      Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Pedagogicznej, Kuratora Oświaty w Rzeszowie, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§6

 

1.      Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem.

 

 

§7

 

1.      Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 

§8

 

1.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 

a)     zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

b)     zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

c)     podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,

d)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

 

2.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 

a)     organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)     projekt planu finansowego szkoły,

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)     propozycję dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

3.      Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, jeżeli stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa.

 

4.      O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia Kuratora Oświaty w Rzeszowie, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia naruszenia prawa.

 

5.      Decyzja Kuratora Oświaty jest w tym względzie jest ostateczna.

 

 

§9

 

1.      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.

 

 

§10

 

1.      Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Rzeszowie o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły.

 

2.      Kurator Oświaty zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

 

§11

 

1.      Dyrektor szkoły w szczególności:

 

a)     kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b)     sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

d)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach i kompetencji stanowiących,

e)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 

2.      Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie szkoły.

 

3.      Dyrektor jest  kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli    i pracowników  nie będących nauczycielami.

 

4.      Dyrektor w szczególności decyduje  w sprawach:

 

a)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

b)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

c)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 

5.      Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

     Rodziców, Samorządem Uczniowskim i rodzicami.

 

6.      Dyrektor szkoły jako przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest w szczególności do:

 

a)     tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,

b)     oddziaływania na postawę nauczycieli , pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

c)     dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

d)     zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,

e)     analizowania stopnia realizacji uchwał i wniosków Rady Pedagogicznej.

 

§12

 

1.      Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

 

2.      Rada Pedagogiczna ustala regulamin w swojej działalności.

 

3.      Zebrania rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

4.      Protokół zebrania Rady jest odczytywany na następnym zebraniu i po naniesieniu ewentualnych uwag i poprawek jest podpisywany przez wszystkich członków Rady.

 

 

§13

 

1.      Rada powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje, zespoły.

 

2.      Działalność komisji, czy zespołów może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.

 

3.      Pracą komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez Radę lub komisję.

 

4.      Zespół lub komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy.

 

5.      Zebrania komisji lub zespołów są protokołowane.

 

§14

 

1.      Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Rzeszów
pozostało do końca wakacji
Dzisiaj jest
Sobota
14 grudnia 2019
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało
18 dni

RODO

IOD w szkole: Katarzyna Jakubiec

email: inspektor@cbi24.pl

Licznik odwiedzin

Odsłon : 140756

Bezpieczna szkoła +

Sponsor

GIODO DZIECIOM

Uczestniczymy w X edycji Programu

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone