Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Email Drukuj PDF

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej

im. Polskiego Czerwonego Krzyża

w Dylągówce

obowiązuje od dnia 28 IX 2017 r.

Rozdział I
Podstawa prawna

§ 1

Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1. Ustawa z dnia 16 XII 2016 roku o systemie oświaty – art. 53 – 54 (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572) i art. 4 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2007r r. Nr 80, poz.542)

2. Statut Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

Rozdział II
Postanowienia ogólne

§ 2

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez rozumieć odpowiednio:

o Dyrektora szkoły

o Radę Pedagogiczną

o Samorząd Uczniowski.

4. Rodzice współdziałają ze szkołą za pośrednictwem Szkolnej Rady Rodziców zwanej dalej Radą Rodziców.

5. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dylągówce.

6. Rada Rodziców jest samorządnym i autonomicznym organem szkoły współdziałającym z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym szkołę, Organem sprawującym Nadzór Pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

7. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie miejsca, w których przebywają uczniowie Szkoły Podstawowej w Dylągówce, ich rodzice i nauczyciele, w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

Rozdział III
Cele, zakres działania, kompetencje i zadania Rady Rodziców

§ 3

1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:

a) organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego,

b) poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,

c) zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej.

2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do Organu Prowadzącego szkołę, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie zatwierdzonego przez siebie rocznego planu pracy oraz rocznego planu wpływów i wydatków.

§ 4

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły,

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego do Organu Prowadzącego przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań Rady Rodziców należy w szczególności:

a) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,

b) podejmowanie działań na rzecz pozyskania środków finansowych w celu realizacji zadań statutowych szkoły,

c) pozyskiwanie podmiotów gospodarczych, instytucji do współpracy ze szkołą, szczególnie w celu przyjęcia patronatu nad jej działalnością,

d) współpraca z różnymi organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

e) współuczestniczenie w opracowaniu i realizacji procedur ustalonych na okoliczność sytuacji szczególnych zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub szkoły (przemoc wobec uczniów lub nauczycieli, zbiorowy protest, zagrożenie losowe lub zewnętrzne itp.),

f) występować do dyrektora i innych organów szkoły, Organu Prowadzącego, Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki,

g) wydawanie na wniosek właściwego organu pisemnej opinii na temat pracy zawodowej Dyrektora szkoły lub nauczyciela, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Rozdział IV
Organizacja i zasady działania Rady Rodziców

§ 5

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym każdego oddziału jest „Rada Oddziałowa”.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z Rad Oddziałowych.

3. Rada Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a) prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,

b) Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

4. Prezydium Rady Rodziców składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika.

5. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób,

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu.

8. Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły spośród swoich członków dla wykonania określonych zadań.

9. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub jego zastępca.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze powinno być zwołane w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

10. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

§ 6

1. Kadencja członka w Radzie Rodziców trwa 1 rok.

2. Po zakończeniu rocznej kadencji można powtórnie kandydować do Rady Rodziców.

Rozdział V
Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców

§ 7

1. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo sekretarz organu lub przewodniczący.

3. Uchwały są protokołowane w protokole Rady Rodziców szkoły. Za protokoły Rady Rodziców i ich prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz Rady Rodziców.

Rozdział VI
Wybory do organów Rady Rodziców

§ 8

1. Wybory do organów Rady Rodziców, Rad Oddziałowych i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.

4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.

5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

6. Ustala się następujący porządek i zasady obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

a) wybór w tajnych wyborach przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika, oraz Komisji Rewizyjnej,

b) sprawozdanie organu ustępującego,

c) sprawozdanie komisji rewizyjnej,

d) informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

e) ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji,

f) dyskusja i wolne wnioski.

Rozdział VII
Ramowy plan pracy Rady Rodziców i jej organów

§ 9

1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

2. Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie, na wniosek Dyrektora szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§ 10

1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż 2 razy w półroczu.

2. W posiedzeniach Rady Rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, oraz w miarę potrzeb inne zaproszone osoby.

3. Posiedzenia Rady odbywają się według planu ustalonego przez przewodniczącego.

4. Na wniosek członka Rady plan zebrania może być zmieniony lub uzupełniony.

5. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane w protokole Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz Rady.

§ 11

1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców.

2. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Rodziców lub Rad Oddziałowych.

3. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: zebraniu Rady Rodziców oraz osobom które wnioskowały o jej zwołanie.

Rozdział VIII
Fundusze Rady Rodziców

§ 12

1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych, sponsorów Wysokość składek ustala zebranie Rady Rodziców. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić także z innych źródeł i wpływów.

2. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt. 1.

3. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo.

§ 13

1. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Radę planie finansowym wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców.

2. Wydatki powinny uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.

3. W zatwierdzonych wydatkach zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.

§ 14

1. Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców odbywa się na zasadach ustalonych przez Ministra Finansów dla gospodarowania funduszami społecznymi.

2. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być finansowane po uzyskaniu zgody przewodniczącego Rady Rodziców lub skarbnika.

3. Dokumenty finansowe muszą być przed zaksięgowaniem zatwierdzone i zaakceptowane przez skarbnika Rady Rodziców – pod względem merytorycznym i przewodniczącego Rady Rodziców pod względem formalnym.

§ 15

1. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców w całości pozostaje w dyspozycji Rady Rodziców.

2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł:

a) finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, renowacji istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu itp.

b) lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,

c) sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby wpływające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku Rada Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców

d) inne.

Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 17

1. Rada Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia nadzoru nad finansami Rady Rodziców

2. Rada Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

3. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 18

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną –Rada Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia –Rada Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

§ 19

1. Regulamin i zmiany w regulaminie wprowadza Rada Rodziców.

§ 20

1. Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej
im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce”

§ 21

1. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem zatwierdzenia.

Dylągówka,28.09.2017 r.


 

do końca roku szkolnego
Dzisiaj jest
Piątek
19 lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin, Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało
166 dni

Microsoft Teams

RODO

IODO w szkole: Kamil Kędzierski

email: iod@hyzne.pl

English Teaching

Realizujemy Projekt

MAGIC ENGLISH

w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polub nas na facebooku

CoolPolub nasSmile

Licznik odwiedzin

Odsłon : 484840

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone