SP w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulamin stypendium

Regulamin udzielania stypendium

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów

Szkoły Podstawowej w Dylągówce

 

 

§1

 

 

1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klasy czwartej, po ukończeniu pierwszego pórocza nauki w tej klasie, oraz uczniowie klasy piątej i szóstej.

 

2.Stypendium przyznawane jest na czas jednego pólrocza.

 

3.Liczba stypendiów w danym pólroczu wynosić będzie:

1) w klasie IV – jedno stypendium,

2) w klasie V – jedno stypendium,

3) w klasie VI – jedno stypendium.

 

4.Miesięczną wysokość stypendium dla uczniów, o których mowa w ust. 3 ustala

dyrektor szkoły w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący.

 

5.Stypendium wypłacane będzie za I pólrocze  do 30 kwietnia, a za II pórocze do 30 sierpnia.

 

 

§2

 

 

1.Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał najwyższą

średnią ocen, jednak nie mniej szą niż 5,0.

 

2.W przypadku uzyskania identycznych osiągnięć uprawniających do otrzymania

stypendium przez większą liczbę uczniów niż liczba możliwych do przyznania

stypendiów, rozstrzygającym kryterium w klasie V i VI będzie najwyższa średnia

ocen z poprzedniego pólrocza, a w klasie czwartej wyższa średnia ocen

z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii – uzyskana w pólroczu,

za które przyznawane jest stypendium.

 

§3

 

1.Wniosek o przyznanie stypendium wychowawca klasy składa do komisji

stypendialnej w terminie:

 

 

1) do 30 czerwca za siągnięcia w drugim półroczu danego roku szkolnego,

2) do 10 lutego – za osiągnięcia w pierwszym półroczu danego roku szkolnego.

 

 

2.Wniosek o przyznanie stypendium powinien być złożony na druku stanowiącym

załącznik do regulaminu.

 

3.Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonych w regulaminie.

 

4.Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości tryb i procedurę przyznawania

stypendium.

 

 

§4

 

1. W celu wyboru stypendystów dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną.

 

2. Komisja rozpatruje i opiniuje wnioski oraz wnosi o przyznanie stypendium do

dyrektora szkoły.

 

3.Dyrektor szkoły przyznaje stypendium na okres 5 miesięcy (jednego półrocza),  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 

 §5

 

 

1.Dyplomy o przyznaniu stypendium wręczane są na apelu przez dyrektora szkoły wobec całej społeczności szkolnej.

 

 

 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium dyrektora szkoly za wyniki w nauce

 

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 
Rzeszów
pozostało do końca wakacji
Dzisiaj jest
Sobota
14 grudnia 2019
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Izydor, Naum, Pompejusz, Sławobor, Spirydion
Do końca roku zostało
18 dni

RODO

IOD w szkole: Katarzyna Jakubiec

email: inspektor@cbi24.pl

Licznik odwiedzin

Odsłon : 140762

Bezpieczna szkoła +

Sponsor

GIODO DZIECIOM

Uczestniczymy w X edycji Programu

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone