Szkoła Podstawowa im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Dylągówce

...istotą jawny kod

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Terminy rekrutacji - szkoły średnie

Terminy postepowania rekrutacyjnego do szkół średnich

Email Drukuj PDF

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2022/2023 na terenie województwa podkarpackiego

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

 

1

2

3

4

 

1

 

Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu czynności

do końca stycznia

do końca stycznia

 

2

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

do końca lutego

do końca lutego

 

do końca września1)

do końca września1)

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej terminu przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, terminu podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik z tego sprawdzianu, biorąc pod uwagę terminy dokonania czynności, o których mowa

w lp. 8 i 11

do końca lutego

do końca lutego

 

4

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej prowadzącej szkolenie sportowe informacji
o sporcie, w którym odbywa się szkolenie w danej szkole lub danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej języka obcego, który jest drugim językiem nauczania w danej szkole lub danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

 

do końca września1)

do końca września1)

 

6

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej ogólnodostępnej z oddziałem międzynarodowym języka obcego, który jest językiem nauczania w danym oddziale

do końca lutego

do końca lutego

 

do końca września1)

do końca września1)

 

7

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów wojskowych oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 16.05.2022 r. do 31.05.2022 r. do 15.00

od 02.08.2022 r. do 5.08.2022 r.

 

od 24.06.2022 r. do 10.10.2022 r.2)

od 12.12.2022 r.  do 16.12.2022 r.2)

 

8

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wojskowego w szkole ponadpodstawowej oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do godz. 15.00

od 02.08.2022 r. do 05.08.2022 r.

 

nie dotyczy2)

 

nie dotyczy2)

 

 

9

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych *

 

 

od 01.06.2022 r. do 14.06.2022 r.

II Termin

do 07.07.2022 r.3)

od 08.08.2022 r.

do 10.08.2022 r.

 

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

 

10

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej*

od 01.06.2022 r. do 14.06.2022 r.

II Termin 3) do 07.07.2022 r.

od 08.08.2022 r. do 10.08.2022 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

11

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*

od  01.06.2022 r. do 14.06.2022 r.

II Termin 3) 07.07.2022 r.

od 08.08.2022 r. do 10.08.2022 r.

nie dotyczy2)

 

nie dotyczy2)

12

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I Termin do 17.06.2022 r.

II Termin 3)

do 08.07.2022 r.

do 12.08.2022 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

13

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

I Termin do 17.06.2022 r.

II Termin3)

do 08.07.2022 r.

do 12.08.2022 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna)

I Termin do 17.06.2022 r.

II Termin3)

do 08.07.2022 r.

do 12.08.2022 r.

nie dotyczy2)

nie dotyczy2)

15

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz  przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 24.06.2022 r. do 14.07.2022 r.
do godz. 1500

 

16

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14.07.2022 r.

do 05.08.2022 r.

 

do 14.11.2022 r.1)

 

do 16.12.2022 r.1)

17

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 21.07.2022 r.

do 16.08.2022 r.

do 21.11.2022 r. 1)

do 05.01.2023 r.1)

18

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22.07.2022 r.

16.08.2022 r.

01.12.2022 r.1)

09.01.2023 r.1)

19

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 16.05.2022 r. do 27.07.2022 r.

od 02.08.2022 r. do 16.08.2022 r.

od 24.10 2022 r.

do 05.12.2022 r.1)

od 13.12.2022 r. do 13.01.2023 r.1)

20

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami lub o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy danej kategorii

od 22.07.2022 r. do 28.07.2022 r. do 15.00

od 17.08.2022 r. do 19.08.2022 r.

 

od 02.12.2022 r. do

09.12.2022 r. 1)

od 10.01.2023 r.  do 17.01.2023 r.1)

 

21

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.07.2022 r. do 14.00

22.08.2022 r.

 

12.12.2023 r. 1)

18.01.2023 r. 1)

 

22

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

01.08.2022 r .

22.08.2022 r. 1)

 

23

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 02.08.2022 r.

do 23.08.2022 r.

 

do 13.12.2022 r. 1)

do 19.01.2023 r. 1)

 

24

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 05.08.2022 r.

do 26.08.2022 r.

 

do 16.12.2022 r.1)

do 26.01.2023 r.1)

 

25

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia **

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

26

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej **

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

27

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej **

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

 

1)  Dotyczy branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.

2)  w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023 w szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego, nie ma oddziałów, w których wymagane jest przeprowadzanie sprawdzianów albo prób sprawności fizycznej.

3) dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie.

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

** Przepisy §11bab ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 wskazują w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych termin, o którym mowa odpowiednio w:

  • art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 5 dni;
  • art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - wynosi 3 dni.

Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch

 

do końca roku szkolnego
Dzisiaj jest
Piątek
19 lipca 2024
Imieniny obchodzą
Alfred, Arseniusz, Lutobor, Rufin, Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało
166 dni

Microsoft Teams

RODO

IODO w szkole: Kamil Kędzierski

email: iod@hyzne.pl

English Teaching

Realizujemy Projekt

MAGIC ENGLISH

w ramach Programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polub nas na facebooku

CoolPolub nasSmile

Licznik odwiedzin

Odsłon : 484848

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości 

Czytamy dzieciom


© 2010 Szkoła Podstawowa w Dylągówce Wszelkie prawa zastzreżone